Skontaktuj się z nami


Administratorem Państwa danych osobowych jest Exorigo-Upos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-230) przy ul. Skierniewicka 10A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000216709, NIP: 9281838767, REGON: 971302261.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować
w sprawach związanych z Państwa danymi osobowym:
• drogą elektroniczną: ochronadanych@exorigo-upos.pl lub
• korespondencyjnie na adres ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa (z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”).

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celu odpowiedzi na zapytanie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu, którym jest udzieleniu odpowiedzi osobie, której dane dotyczą, przez maksymalny okres 30 dni od daty udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu.

Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, o ile realizacja takiego żądania nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne aby otrzymać odpowiedź na zapytanie.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).


Polityka Prywatności

Exorigo-Upos Sp. z o.o.

ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa